دسته بندی ها

پایان نامه بررسی نقش دولت در توسعه فن آوری اطلاعات مطالبعه ورودی ایران 1370- 1384

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است.

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 490 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 217

حجم فایل:445 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه کارشناسی/ارشد در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

  فهرست مطالب

  عنوان  

  فصل اول : کليات تحقيق

  الف): بيان مسئله و تعريف آن

  ب)  : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق

  ج)  : هدف پژوهش

  د)  : پرسش اصلي پژوهش

  ه)  : فرضيه هاي تحقيق

  و)  : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها

  ز)  : روش تحقيق و گردآوري داده ها

  ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

  ط)  : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق

  ي)  : سازماندهي پژوهش

  فصل دوم: چهارچوب نظری

  گفتار اول :  مباحث مفهومي و نظري  توسعه

  صفحه

  صفحه

  1

  2

  3

  3

  3

  3

  4

  6

  7

  7

  7

  9

  10

  الف : مروري بر مباحث نظري  پيرامون توسعه

  الف - 1: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )

  الف-2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)

  ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه

  ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي

  ب-2-: دولت و روند توسعه  در كشور اي پيرامون

  گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت درجهان سوم

  الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني

  ب  : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني

  ج  :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار

  د  :خاورميانه و الگوي دولت رانتير

  گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري

  الف : اطلاعات

  الف -1 : ضرورت اطلاعات :

  الف -2 : ارزش اطلاعات :

  11

  11

  13

  16

  17

  19

  24

  25

  28

  30

  31

  35

  36

  36

  37

  الف -3 : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات

  الف -4 :سازماندهي اطلاعات:

  الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

  الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها

  ب  : فن آوري اطلاعات

  ب -1- :اجزاء فن آوري اطلاعات:

  ب-1-1- :كامپيوتر

  ب-1-2- : شبكه هاي ارتباطي

  ب-1-3- : معلومات خاص

  ج : وظايف فن آوري اطلاعات

  ج -1- : فوايد فن آوري اطلاعات 

  گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك

  مقدمه:

  تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك

  فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان

  37

  38

  38

  39

  40

  41

  41

  43

  43

  44

  45

  47

  48

  50

  52

  گفتاراول

  الف :  تاريخچه

  الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزي

  الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

  الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

  الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازي

  گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

  الف :ارتباطات و توسعه

  ب   :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش

  ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)

  ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)

  ب-3- : اينترنت

  ب-3-1- : کارکردهاي اينترنت

  ب-3-2- : خدمات اينترنت

  ب-3-3- : اينترنت و توسعه

  53

  54

  55

  55

  56

  58

  61

  62

  62

  63

  63

  63

  64

  64

  65

  ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت

  ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت

  ب-3-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت

  ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت

  گفتار سوم :  توسعه فناوري اطلاعات

  الف : توسعه فناوري اطلاعات

  الف-1- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات

  الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد

  الف-3- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها

  گفتار چهارم :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم

  الف :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران

  الف-1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)

  الف-2- :  چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال

  الف-3-  : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)

    الف-4- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري

  65

  66

  67

  67

  70

  71

  71

  72

  75

  77

  78

  78

  78

  79

  80

  ب :  چالش هاي كشور هاي  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

  فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

  مقدمه

  گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران

  الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران

  الف -1- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران

  الف-1-1- : محورهاي برنامه توسعه مليICT

  الف-1-2- : محورهاي اصلي اهدافICT

  الف -2- :  توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )

  الف-3- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو )  

  ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران

  ب -1- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران

  ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن آوري  اطلاعاتي در ايران

  ب-3- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران

  ب-4- : نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران  

  81

  84

  85

  87

  90

  91

  91

  91

  93

  96

  98

  101

  102

  104

  105

  ب-5- : استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي

  ب-6- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران

  گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران

  الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران

  الف-1- : گروه تشكيلات 

  الف-2- : گروه بودجه

  الف-3- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع

  گفتار سوم :  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران

  مقدمه

  الف   : اهداف

  الف -1- : همكاري با دولت

  الف-2- : همكاري‌هاي خارجي

  ب    : اركان انجمن

  ب-1- : اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن

  ب-1-1- : كميته نرم‌افزار

  106

  108

  109

  110

  111

  112

  112

  114

  115

  115

  116

  116

  116

  117

  117

  ب-1-2- : كميته سخت افزار

  ب -1-3- : كميته اينترنت

  ب-1-4- : كميته رفاه صنفي

  ب-1-5- : كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل

  ب-1-6- : پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website  )

  ب-1-7- : كميته حل اختلاف

  فصل پنجم :دولت الکترونيک وايران

  گفتاراول: دولت الکترونیک

  الف : دولت الكترونيك

  الف-1- : موضوعها دولت الکترونيک

  الف-2- : اهداف دولت الكترونيك

  الف-3- : الزامات دولت الكترونيك

  الف-4- : پشنيازهاي دولت الكترونيك

  الف-5- : ساختار دولت الكترونيك

  الف-6- : كاربردها  و رويكردهاي دولت الكترونيك

  118

  119

  119

  120

  121

  121

  123

  124

  125

  125

  128

  130

  132

  134

  136

  ب : جنبه هاي مختلف  دولت الكترونيك

  ب-1- : دولت الكترونيك  از ديد  شهروندان

  ب-2- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد

  ب-3- : دولت الكترونيك از ديد دولت

  ج :مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي

  ج-1- :  مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها

  ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك

  ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي

  د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي

  د-1- : پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم

  ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي

  گفتار دوم

  الف : دولت الكترونيك در ايران

   الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونيكي درايران

   الف-2- :  نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران

  138

  142

  146

  147

  149

  152

  153

  155

  159

  161

  161

  163

  164

  164

  164

   الف-3- : اهداف دولت الكترونيكي درايران

   الف-4-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران

  گفتار سوم:تحقق دولت الكترونيكي در ايران

  الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي

  ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي

  ج : فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي

  د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه

  ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات

  فصل ششم:تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک

  گفتاراول : تجارت الكترونيكي

  الف : تجارت الكترونيكي چيست

  الف-1- : قدمت تجارت الكترونيكي

  الف-2- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز

  ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي

  ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي

  164

  165

  171

  172

  172

  173

  174

  175

  178

  179

  180

  180

  181

  181

  181

  ب-2- : حذف نسبي واسطه ها

  ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان

  ب-4- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي

  ب-5- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري

  گفتار دوم :

  الف: مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي

   الف-1- : مدل B2B

   الف-2- : مدل‌هاي B2C وC2B

     الف-3- : مدل C2C

    الف-4- : مدل‌هاي در ارتباط با دولت

  ب :منظرهاي  تجارت الكترونيكي

    ب-1- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن

    ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي

    ب-3-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي

    ب-3-1- : اتحاديه اروپايي

  182

  182

  183

  183

  185

  186

  186

  187

  187

  188

  190

  190

  191

  192

  192

   ب-3-2- : كشورهاي آسه آن

  ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

  ج-1- : منافع

  ج-2- : هزينه‌ها

  د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

  ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي

  گفتار سوم :

  الف : بانكداي‌ الكترونيك

  ب   : بانكداري‌ الكترونيك‌ در ايران‌

  ب-1- : لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران

  ب-2- : اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران

  ب-3- : اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي‌ در ايران‌

  ج   :مركز شتاب

  ج-1- : وظايف‌ سيستم‌ شتاب

  ج-2- : شكل‌گيري‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

  193

  193

  193

  194

  195

  195

  197

  198

  198

  199

  199

  200

  202

  203

  203

  ج-3- : مزاياي‌ شبكه‌ شتاب

  ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

  د    :   نشر الكترونيكي

  نتيجه گيري

  پيشنهادات و توصيه های پايان نامه

  منا بع وماخذ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  204

  204

  205

  209

  215

  217
  برچسب ها: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی پایان نامه بررسی نقش دولت در توسعه فن آوری اطلاعات مطالبعه ورودی ایران 1370 1384 دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

8,733 بازدید امروز
9,174 بازدید دیروز
15,031,657 بازدید کل
22,041 فروش موفق
927 تعداد کاربران
21,001 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا